Ing. Peter Tatranský, PhD.
kandidát na starostu a poslanca

Čo sa mi podarilo ako poslancovi za štyri roky presadiť:

To, že za mnou nestoja iba prázdne sľuby je prezentované v nasledujúcej časti, kde popisujem tie najväčšie zmeny (úspechy), ktoré sa mi z pozície poslanca vďaka svojej aktívnej práci podarilo dosiahnuť.

Osobne som vypracoval a podal tieto úspešné projekty:

 • žiadosť na MK SR projekt Festeátro 2007 - získané financie 30 000 Sk,
 • žiadosť na MK SR projekt Z dreva vyrezané 2007 - získané financie 20 000 Sk,
 • žiadosť na MK SR projekt Festeátro 2008 - získané financie 30 000 Sk,
 • žiadosť na MK SR projekt „Jak se v šenku u Šmida hralo pimprlátkové divadlo a jako častované išli do neba“ 2008 - získané financie 25 000 Sk,
 • projekt pre materské centrum „U škriatka Klinčeka“, konto Orange na vybudovanie detského ihriska pri futbalovom štadióne - dotácia 75 500 Sk,
 • získal som 50 % nákladov na audit verejného osvetlenia obce Častá - 13 950 Sk.
 • Aktivity v oblasti legislatívy obce - všeobecne záväzné nariadenia (VZN):

 • navrhol, vypracoval a predložil som VZN č. 3/2008 o poskytovaní účelových dotácií pre organizácie pôsobiace v našej obci,
 • osobne som sa zasadil, vypracoval a predložil som VZN č. 4/2008 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce, v ktorom sa upravili ceny, ktoré desať rokov v obci nikto nemenil,
 • spolupracoval som na finálnej úprave VZN č. 1/2007 o poskytovaní sociálnych služieb formou organizovania opatrovateľskej služby a spoločného stravovania dôchodcov.
 • Informovanosť občanov:

 • presadil som, aby sa zverejnili všetky nájomné zmluvy na web stránke obce,
 • presadil som, aby sa zápisnice a všetky VZN umiestňovali na web stránku obce,
 • inicioval som vyhotovenie zvukovej nahrávky z každého OZ,
 • zasadil som sa o vznik elektronickej úradnej tabule,
 • reagoval som na podnety občanov na obecnom fóre.
 • Spolupodieľal som sa na realizácií:

 • projektu revitalizácie námestia,
 • vypracovania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na realizáciu celo-obecnej kanalizácie a ČOV pre obec Častá v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu,
 • úpravy priestoru pred cintorínskou kaplnkou,
 • vyhlásení verejnej zbierky na záchranu sochy sv. Františka Xaverského,
 • výroba a tlač Vianočných pohľadníc, výťažok ktorých bol použitý na opravu sochy sv. Františka.
 • Kanalizácia:

  Kanalizáciu spomína vo svojom volebnom programe snáď každý. Všetci sa zhodneme, že je to najväčšia a najdôležitejšia investícia pre našu obec, ktorú veľmi potrebujeme. Bez kanalizácie je prakticky zbytočné revitalizovať časti obce, vysádzať tam novú zeleň a dotvárať jednotlivé ulice do konečnej podoby. Rovnako ako v každom projekte, aj tu je pred prvým výkopom a uložením prvého potrubia potrebné zrealizovať množstvo prípravných prác a najmä získať financie na realizáciu. Obec z vlastných zdrojov celo-obecnú kanalizáciu a novú ČOV nikdy nevybuduje. Sme odkázaní na pomoc štátu a grantových programov. Za posledné roky sa spracovala projektová dokumentácia na celo-obecnú kanalizáciu a ČOV pre obec Častá a je vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Tento proces trval približne tri roky. Až keď máme projekt a vydané stavebné povolenie, môžeme sa uchádzať o financie na realizáciu projektu. Častá sa zo záhadných dôvodov nedostala do zoznamu obcí s viac ako 2 000 obyvateľmi, u ktorých sa vláda SR zaviazala vybudovať kanalizáciu do roku 2015. Na túto skutočnosť sme viac krát poukazovali, ale napriek tomu sa nám do uvedeného zoznamu nepodarilo spätne dostať. Záväzok vlády bude aj bez našej obce v zozname možné len veľmi ťažko zrealizovať. Financie teda musíme hľadať z iných zdrojov. Príležitosť sa naskytla v podobe výzvy zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Táto výzva ponúka financie práve pre obce ako je Častá, ktoré majú nad 2 000 obyvateľov a nedostali sa do spomínaného zoznamu obcí. Osobne túto výzvu považujem za historickú príležitosť pre Častú, ktorá sa už v budúcnosti nemusí opakovať. Ak by sme sa do tejto výzvy nezapojili, urobili by sme obrovskú, dovolím si tvrdiť, historickú chybu. Informácie o tejto výzve som predniesol na OZ a teda na môj podnet sme sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu zapojili. Osobne som sa zúčastnil seminárov k výzve, naštudoval som si všetky materiály, príručky a usmernenia a na ich základe som v spolupráci s kolegom poslancom a prednostkou OÚ vypracoval a podal žiadosť o NFP v kvalite projektového zámeru. Môj osobný podiel na spracovaní žiadosti predstavuje približne 80% z celkového množstva prác. Naša žiadosť, vďaka jej kvalitnému spracovaniu a vysokému odbornému hodnoteniu, postúpila cez prvé tri hodnotiace kolá a má reálnu šancu byť úspešná. Celkovo sa uchádzame o sumu 4 135 235,01 € s DPH. Po úspešnom postupe cez prvé kolo nás ešte čaká vypracovať žiadosť v druhom záverečnom kole a následne zrealizovať celý projekt. Verím, že túto jedinečnú šancu využijeme a financie na kanalizáciu sa nám podarí získať.

  Námestie:

  Neustále sledujem aktuálne výzvy, ako prvý som prišiel s informáciou o výzve, na ktorú sme predložili dnes už úspešný projekt revitalizácie námestia. Zúčastnil som sa dvoch odborných seminárov k tejto výzve. Obec vlastnou vinou nestihla podať žiadosť v prvom kole výzvy. Ak by bol starosta viac akcie schopný a nesnažil sa sabotovať projekt v jeho počiatku, stihli by sme podať žiadosť už v prvom kole a vrámci námestia by sme zrevitalizovali aj časť od Fándlyho ulice po Záhradnícku ulicu. V druhom kole došlo k zmene podmienok (k limitovaniu maximálnej možnej výšky dotácie), projekt bol prepracovaný a bola z neho vypustená časť námestia v úseku oproti kostolu. Ako poslanec som aktívne spolupracoval pri tvorbe konečného architektonického návrhu ako aj pri riešení vzniknutých čiastkových problémov v súvislosti s námestím. Celková výška získanej dotácie bez spoluúčasti obce predstavuje sumu 625.173,68 €. Vďaka tejto dotácií má naša obec konečne to, čo jej už dlho chýbalo - dôstojné centrum v podobe nového námestia.
  S projektom revitalizácie námestia súvisí aj úver, ktorý si obec zobrala. Aby sme námestie nemuseli v budúcnosti rozkopať, bolo potrebné na náklady obce zrealizovať splaškovú a dažďovú kanalizáciu. Tieto položky predstavovali neoprávnené náklady projektu. V zmluve je podmienka, že hotové dielo – námestie nie je možné niekoľko rokov po realizácií rozkopať, čím by mohlo brániť projektu kanalizácie. Bolo by nezodpovedné, neekonomické a hlúpe pod námestie neuložiť dažďovú a splaškovú kanalizáciu i keď za cenu úveru.

  Za mnou stoja činy a nie len prázdne sľuby.
  Dajte mi svoju dôveru a dokážeme, že to ide...
  http://starosta.euweb.cz
  Ing. Peter Tatranský, PhD., tatransky@obec-casta.sk, ICQ: 324257300, Skype: petotatros
  © philippus