Ing. Peter Tatranský, PhD.
kandidát na starostu a poslanca

Volebný program:

Môj volebný program som rozdelil do piatich oblastí.

Samospráva

 • budem reagovať v maximálnej možnej miere na výzvy pre získanie finančných prostriedkov na projekty financované z EÚ alebo iných grantových programov,
 • budem klásť dôraz na posilnenie schopnosti obecného úradu na spracovanie žiadosti o granty na rozvoj obce a ich následné transparentné manažovanie,
 • presadím nástroje na transparentnú samosprávu,
 • zavediem a budem podporovať existenciu online nástrojov pre modernú samosprávu - využívanie online obstarávania služieb a tovarov, aktualizáciu web stránky obce, transparentnosť a zverejňovanie informácií sa stane samozrejmosťou.
 • Rozvoj obce a infraštruktúra

 • nadviažem na existujúce plány strategického rozvoja obce v oblasti budovania kanalizácie a budem sa snažiť uchádzať o financie na jej realizáciu v rámci každej relevantnej výzvy,
 • vytvorím nástroj na riešenie otázok v súvislosti s výstavbou nových ulíc a RD na súkromných pozemkoch v zmysle územného plánu obce,
 • zasadím sa o modernizáciu technologických zariadení a budov obce s cieľom zníženia prevádzkových nákladov,
 • budem pokračovať v podpore školy a zapojím sa do grantov o získanie financií na jej rekonštrukciu (zateplenie, výmena okien a podobne),
 • zasadím sa o vytvorenie podmienok pre rýchlejší rozvoj cestovného ruchu,
 • budem presadzovať postupnú realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia.
 • Životné prostredie

 • zavediem monitorovanie oblastí s opakujúcim sa výskytom čiernych skládok,
 • budem podporovať separovaný zber a smerovanie obce k nulovému odpadu (zriadenie zberného dvora),
 • pokúsim sa v rámci mikroregiónu presadiť spravodlivejší systém spoplatňovania vývozu a uskladnenia KO.
 • Občianske združenia a kluby

 • zavediem do praxe nástroj na podporu činnosti klubov, kultúrnych, športových a iných záujmových aktivít pre všetky vekové kategórie (deti, mládež, dospelí, dôchodcovia),
 • presadím dobudovanie detského ihriska pri futbalovom štadióne,
 • budem podporovať činnosť všetkých fungujúcich organizácií a občianskych združení (športové, kultúrne, pre deti a mládež),
 • budem podporovať činnosť klubu dôchodcov.
 • Kultúra

 • v spolupráci s odborníkmi v oblasti histórie vytvoríme zoznam pamiatok v lokalite obce a harmonogram ich prípadných opráv podľa stavu ich poškodenia,
 • budem všestranne nápomocný pri realizácií festivalu ochotníckych divadiel Festeátro, ktorý má v Častej niekoľkoročnú tradíciu,
 • zavediem novú tradíciu plesov v období fašiangov.
 • http://starosta.euweb.cz
  Ing. Peter Tatranský, PhD., tatransky@obec-casta.sk, ICQ: 324257300, Skype: petotatros
  © philippus